【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

5 6月

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

【PPT】卵巢颗粒细胞-间质细胞肿瘤的影像表现

性腺间质肿瘤 包括:颗粒细胞间质细胞肿瘤、支持细胞-间质细胞肿瘤、两性母细胞瘤   、环管状性索瘤 、脂质细胞瘤、未分类肿瘤 。

颗粒细胞瘤: 最常见的卵巢性索间质组织来源肿瘤   ,占性腺间质肿瘤的60%-70%,但只占全部卵巢肿瘤的1%-2% 。能分泌性激素,大部分是雌激素,少数可分泌雄激素和孕激素,引起一系列与内分泌有关的症状。¡临床上主要表现为不规则阴道流血、其次为腹痛、腹胀、腹部触及包块。

小结: ¡单侧发生的圆形、椭圆形或分叶状肿块.边界清楚.¡实性为主或伴多发小囊变、囊实混合性、囊性为主.增强扫描实性部分轻-中度强化.

卵泡膜-纤维瘤:¡占所有卵巢肿瘤的1-5%,¡两种成分常合并存在。¡根据卵泡膜细胞与成纤维细胞及纤维的多少,将其分别命名为卵泡膜细胞瘤、卵泡膜纤维瘤及纤维瘤。主要临床症状是腹痛、腹部增大及肿瘤压迫引起的泌尿系统症状,可因肿瘤扭转引起急腹症。少数纤维瘤有功能。

小结:¡单侧发生的圆形或椭圆形肿块,少数也可呈分叶状或不规则形,边界大多数清楚光滑。多数为实性或实性为主,也可呈囊实性。实性部分密度稍低于或接近子宫,增强后大部分肿瘤实性部分仅有轻微强化,强化程度低于颗粒细胞瘤,个别病例强化明显

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注